Poděkování

Moje poděkování patří těmto lidem:

V prvé řadě PhDr. Miloši Sládkovi, který celý kladský výzkum v roce 1999 inicioval, dokázal, že mě téma postupně začalo zajímat a který dále „mimo jiné“ zpracoval obsáhlou literární pozůstalost Jaromíra Jecha tak, že jsem z ní mohla čerpat.

Práce by rostla s výrazně menší radostí, kdyby nebylo prom. hist. Karola Bílka a jeho zcela nevídaného přístupu k badatelům ve Starých Hradech.

Díky Mgr. Janu Linkovi se mi dostal do rukou polský turistický průvodce, který byl pro terénní výzkum v Kladsku naprosto nezbytný. Pomohl mi také najít první kladské Čechy mezi kladskými Poláky.

Paní Sylvii Jechové děkuji za laskavé svolení k nahlédnutí do literární pozůstalosti jejího manžela.

Ráda bych poděkovala také doc. Karlu Altmanovi, který mě během bádání v archivu ve Starých Hradech nejednou pomohl z etnografického scestí.

Za velkou osobní podporu chci v neposlední řadě poděkovat Ing. et Mgr. Otakaru Čerbovi, kterého si velmi vážím.

Zvláštní poděkování si zasluhují „mé“ kladské Češky, jmenovitě Marie Hauschke, Uršula Langerová, Róza Rokitenská, Zofia Zwikirsch, Antonina Brycz a také celá rodina Wolski, která mě v „Českém koutku“ tak vlídně přijala pod svou střechu.

Děkuji naposledy své rodině, především za trpělivost a dodržování únosné míry hluku při psaní diplomové práce.