Přehled pramenů a literatury

BALBÍN, Bohuslav. Krásy a bohatství české země. (ed. Zděnka Tichá). Praha: Panorama, 1986.

BAŠTECKÁ, Lydie. Několik poznámek k takzvané Kladské kronice. In Kladský sborník I. HK: PedF, 1996, s. 157 – 160.

BÍL, Zdeněk. Kladský komitét při ONV v Náchodě. In Stopami Náchodska 1, Náchod, 1995, s. 72 – 81.

BÍL, Zdeněk. Ještě jednou k boji o Kladsko. In Stopami Náchodska 3, Náchod, 1997, s. 127 – 132.

BÍL, Zdeněk. Děje na hranicích – jak je prožívali podloudníci a pohraniční strážníci a jak je líčí básníci a spisovatelé. In Stopami Náchodska 8, Náchod, 2002, s. 275 – 284.

BOGATYREV, P. Souvislosti tvorby. Praha, 1971, s. 36 – 48.

BRANDES, D. Opožděná česká alternativa k „mnichovskému diktátu“. In ĎAS, č. 2, 1993, s. 29 - 36.

BRANDTOVÁ, Olga. Vypravěč Josef Štefan Kubín ve smíchové tradici. Univerzita Karlova. FF. Praha, 1994, 94 s. Vedoucí diplomové práce PhDr. Helena Šmahelová, CSc.

BRANDTOVÁ, O. Kubínovy soubory lidových povídek jako pramen cizích geografických a etnografických reálií v lidové próze. Český lid, č. 86, 2000, s. 215 – 227.

ČAPEK, Karel. Marsyas. Praha: Fr. Borový, 1941.

ČÁP, Jaroslav. Česko – kladská hranice v 18. a 19. století. In Kladský sborník II. HK: PedF, 1998, s. 183 – 208.

ČÁP, Jaroslav.: Válečné události na česko-kladském pomezí. In Stopami dějin Náchodska 1, Náchod, 1995, s. 29 – 43.

ČÁP, Jaroslav. Zpráva o činnosti česko-polské Kladské komise. In Kladský sborník I. HK: PedF, 1996, s. 179 – 181.

ČERNÝ, Václav. Křik koruny české, Paměti, 1938 – 1948. (Náš kulturní odboj za války). Brno: Atlantis, 1992. ISBN 80-7108-059-4.

ČERNÝ, V. Školy na kladském pomezí ke konci století 18. In Od kladského pomezí I, 1993, s. 38 – 40.

Československá etnografie, II., 1954, s. 395 – 405.

Československá vlastivěda, díl III.. Praha: Lidová kultura, 1968.

DAVÍDEK, Václav. Smutek i naděje České země. Společnost přátel Kladska v Praze. Praha: Svoboda, 1945.

DUSÍK, V.: Zpráva o Kladsku. In Jiráskův kraj I., č. 16 – 17, Náchod, 1945, s. 7.

FELCMAN, Ondřej – MUSIL, František. Česká historiografie a výzkum dějin Kladska na přelomu tisíciletí. In Kladský sborník V. HK: ÚHV, 2003, s. 29 – 48.

FILIP, Z. Aktivita severomoravského národního výboru ve sporech o Kladsko po říjnu 1918. In: Kladský sborník II. Hradec Králové: Pedagogická fakulta, 1998, s. 253 – 256, ISSN 1212-1223.

GRYSERKOVÁ, M. Výskyt názvů obcí a měst v náchodské pamětní knize v zápisech z let 1442 – 1456. In Stopami Náchodska 1, Náchod, 1995, s. 9 – 16.

HLADÍKOVÁ, Kristýna. Josef Štefan Kubín – autor Kladských povídek. Sběratel J. Š. Kubín a jeho pokračovatel Jaromír Jech v „Českém koutku“ v Kladsku. Ročníková práce z literatury. Praha: Univerzita Karlova. Pedagogická fakulta. Katedra České literatury, 2000.

HUTAR, Zbyněk. „Český koutek“ v srdci kladských hor. In Listy 30, č. 4, 2000, s. 61 - 64.

CHALOUPKA, O. Vypravěč Josef Štefan Kubín. Hradec Králové, 1966.

JAKOBSON, Roman. Poetická funkce. Praha: H&H, 1995, ISBN 80-85787-83-0.

Jak se mluvilo v Českých vesnicích v cizině. (Autentické zvukové  českých nářečí) Praha: Academia, 2002.

JECH, Jaromír. Tvůrčí příklad Josefa Štefana Kubína. In Český lid 41, 1954, s. 193 – 195.

JECH, Jaromír. Význam Josefa Štefana Kubína pro českou folkloristiku. In Československá etnografie 2, 1954, s. 395 – 405.

JECH, Jaromír. U kladských vypravěčů po padesáti letech. (Doslov) In KUBÍN, J. Š. Kladské povídky. Praha: SNKLHU, 1958, s. 443 – 449.

JECH, Jaromír. Lidová vyprávění z Kladska. Praha: SNKLHU, 1959.

JECH, Jaromír. Dílo Josefa Štefana Kubína ve světle korespondence Jiřího Polívky. In Český lid 51. 1964, s. 272 – 281.

JECH, Jaromír. U vypravěčů Českého ráje po padesáti letech. (Doslov) In KUBÍN, J. Š. Lidové povídky z Podkrkonoší I. Praha: SNKLHU, 1964. s. 577 – 588.

JECH, Jaromír. U vypravěčů podkrkonošského úkrají východního po padesáti letech. (Doslov) In KUBÍN, J. Š. Lidové povídky z Podkrkonoší II. Praha: SNKLHU, 1971, s. 486 – 504.

JECH, Jaromír – SKALNÍKOVÁ, Olga. Lidová tradice. Praha: Akademie, 1985.

JECH, Jaromír. Doslov In KUBÍN, J. Š. Na vaši radost. Hradec Králové: Kruh, 1985.

JIRÁSEK, Zdeněk. K otázce některých českých aktivit pro získání Kladska po roce 1945. In Kladský sborník I. HK: PedF, 1996, s. 120 – 136.

KADLEC, Čeněk. M. Hry o hranice. Praha: Fortuna, 2001.

KANĚRA, Ferdinand.: Náš boj o Kladsko. In Náchodsko. Náchod, 1933, s. 287 – 292.

KAPLAN, Karel. Československo v poválečné Evropě. Praha: Karolinum, 2004, ISBN 80-246-0655-0.

KAPLAN, Karel. Pravda o Československu 1945 – 1948. Praha: Karolinum, 1990.

KAPRAS, Jan. Odcizené části českého státu. Praha, Vojna a mír III, 1918.

Kladský sborník (ed. Václav Černý). Praha: Družstevní práce. 1946.

Kladský sborník I (Dissertationes historicae). Hradec Králové: PedF, 1996, ISSN 1212-1223.

Kladský sborník II. HK: PedF VŠP, 1998.

Kladský sborník III. HK: PedF VŠP, 1999.

Kladský sborník IV. HK: PedF VŠP, 2001.

Kladský sborník V. Hradec Králové: Ústav historických věd PedF, 2003.

KLÍMA, J. Kladsko po první světové válce a v období Výmarské republiky (1918 – 1933). In Kladský sborník III. HK: PedF VŠP, 1999, s. 115 – 136.

KOUDELKOVÁ, Eva. Lidoví vypravěči z kladského „Českého koutku“ v zápisech J. Š. Kubína a J. Jecha. In Kladský sborník II, Hradec Králové: PedF, 1998, s. 257 – 260.

KOUDELKOVÁ, Eva. Vzácné kladské varianty migrující látky o Meluzíně. In Kladský sborník III. HK: PedF VŠP, 1999, s. 343 – 350.

KOŻBIAL, Krzysztof. Niemcy, Czesi, Polacy na Ziemi Kłodzkiej w XX wieku. Stan badań i zarys problemytyki. In Kladský sborník IV. HK: PedF, 2001, s. 101 – 113.

KŐGLER, J.: Die Chroniken der Grafschaft Glatz. Band 2, 1993.

KUBÍN, Josef, Štefan. Lidová kronika kladská. Mladá Boleslav: Vyšší reálka c. k., Šestá výroční zpráva, 1910, s. 3 – 25.

KUBÍN, Josef Štefan. Lidomluva Čechů kladských. (Příspěvek k české dialektologii.) Praha, 1913. (Rozpravy ČSAV, tř. III., č.37)

KUBÍN, J. Š. Do Kladska! In Časopis turistů. Vydává Klub českých turistů v Praze, roč. XXVI., č. 3. – 4., 1914.

KUBÍN, J. Š. Kladské písničky. Praha: Český čtenář XVII., sv. 4.- 5. , 1925.

KUBÍN, J. Š. České Kladsko. Praha, 1926.

KUBÍN, J. Š. České emigrantské osady v pruském Slezsku. Čechové štrálští. Praha: Československý ústav zahraniční, 1931.

KUBÍN, J. Š. Jak jsem sbíral. In Český lid, 1954.

KUBÍN, J. Š. Můj folklor. In. Český lid, 41, 1954, s. 5.

KUBÍN, J. Š. Kladské povídky. Praha: SNKLHU, 1958.

KUBÍN, J. Š. Lidové povídky z Podkrkonoší I. Praha, 1964.

KUBÍN, J. Š. Lidové povídky z Podkrkonoší II. Praha, 1971.

KUBÍN, J. Š. Na vaši radost. Hradec Králové: Kruh, 1985.

KUBÍN, J. Š. Baba nad čerta. Praha: Baobab, 2001.

KULHÁNEK, František. Boj o Kladsko. Praha: Práce, 1946.

LEŠČÁK, Milan. – SIROVÁTKA, Oldřich. Folklor a folkloristika. Bratislava: Smena, 1982.

Lidová zbožnost ve východních Čechách a v Kladsku. Náchod: Státní galerie výtvarného umění v Náchodě, 1997, ISBN 80-85057-54-9.

Lidové hry z Moravy. Sbírka Julia Feifalika (Ed. Jaroslav Kolár). Praha: Odeon, 1986.

MÜLLER, Helmut a kol. Dějiny Německa. Praha: LN, 1999. ISBN 80-7106-188-3.

Náchodsko. Spořitelna městská v Náchodě. Náchod, 1933.

Od kladského pomezí. Vlastivědný časopis pro politický okres broumovský, náchodský, novoměstský nad Metují a trutnovský, roč. 13, č. 3 - 4. Náchod, 1935 - 1936.

PODHORSKÝ, M. Broumovská vrchovina. Adršpašsko–teplické skály, Góry Stołowe. Praha: Freytag & Berndt, 2001, ISBN 80-85822-30-X.

POLÍVKA, Jiří. Súpis slovenských rozprávok. Turčiansky Sv. Martin, 1923 – 1932.

PROPP, Vladimir Jakovlevič. Morfologie pohádky. Praha: H&H, 1999, ISBN 80-86022-16-1.

SALZMANN, Zdeněk. Jazyk, kultura a společnost. Úvod do lingvistické antropologie In Český lid – suplement 83/1996, Praha: Ústav pro etnografii a folkloristiku AV ČR, 1997, ISSN 0009-0794.

SATKE, Antonín. Pohádka ve sběrech českých folkloristů po 2. světové válce In Český lid 85, 1998. s. 351 – 357.

Semináře a studie Výzkumného centra pro dějiny vědy z let 2002 – 2003. (připravil Antonín Kostlán) Sv. 6, Praha: Výzkumné centrum pro dějiny vědy, 2003, ISBN 80-7285-025-3.

SEMOTANOVÁ, Eva. Mapy Čech, Moravy a Slezska v zrcadle staletí. Praha: Libri, 2001. ISBN 80-7277-078-6.

SEMOTANOVÁ, Eva. Atlas zemí Koruny české. Praha: Nakladatelství Aleš Skřivan ml., 2002. ISBN 80-86493-04-0.

SIROVÁTKA, Oldřich. K padesátinám Jaromíra Jecha In Český lid 56, 1969, s. 115.

SIROVÁTKA, O. Současná česká literatura a folklor. Praha, 1985.

SIROVÁTKA, O. Srovnávací studie o české lidové slovesnosti. Brno: AV ČR, 1996. ISBN 80-85010-62-3.

SLÁDEK, Miloš. Jaromír Jech (1918 – 1992). Soupis osobního fondu. Praha: LA PNP, 2002.

SLÁDEK, Miloš. Kladské obrázky aneb na okraj folkloristického výzkumu Jaromíra Jecha v Kladsku. In Semináře a studie Výzkumného centra pro dějiny vědy z let 2002 – 2003. (připravil Antonín Kostlán) Sv. 6, Praha: Výzkumné centrum pro dějiny vědy, 2003, s. 467 – 473.

Slavie, IV, 1926.

Slovník českých spisovatelů. Praha, 1964.

Slovník českých spisovatelů od roku 1945. Díl I. Ústav pro českou literaturu AV ČR. Brána. Praha, 1995.

Slovník literární teorie. Praha, 1984.

Słownik geografii turystycznej Sudetów Tom 13 – Góry Stołowe. (red. Marek Staffa) Warszawa: PTTK „Kraj“, 2. vydání, doplněné, 1996.

Stopami dějin Náchodska, Sborník Státního okresního archivu Náchod. Roč. 1. Náchod, 1995.

ŠEBELA, Marek – FIŠER, Jiří. České názvy hraničních vrchů, sídel a vodních toků v Kladsku. In Kladský sborník V. HK: ÚHV, 2003, s. 355 – 408.

ŠIMÁK, V. Časopis Českého muzea. I. Praha, 1922.

ŠOUŠA, Jiří – ŠŮLA, Jaroslav. Dějiny svazu přátel Kladska – jeho vznik, organizace, činnost a zánik 1945 – 1958. In Kladský sborník III. HK: PedF VŠP, 1999, s. 165 – 200.

TICHÝ, Josef. – VOJTÍŠEK, Václav. – NOHEJLOVÁ - PRÁTOVÁ, Emanuela. Kladsko v historii českého státu. Praha: Universum, 1947.

TILLE, Václav. Povídky sebrané na Valašsku. b. m. v. 1888.

TILLE, Václav. Soupis českých pohádek I. –II. Praha, 1929 – 1937.

Turistický průvodce ČSSR – Jiráskův kraj a Kladsko. Praha, 1965.

VÁCLAVEK, Bedřich. Lidová slovesnost v českém vývoji literárním. Praha: Václav Petr, 1940.

VŠETIČKA, František. Josef Štefan Kubín. Praha 1986.

VOCHALA, Joža. Pro nové české Slezsko. Moravská Ostrava, 1945.

WAGNER, Jan. Josef Štefan Kubín (1864-1965). Literární pozůstalost. Praha: LA PNP, 1968.

Internetové zdroje:

DRESCHER, Christian. Karten und Pläne aus der Grafschaft Glatz [online]. c2001 – 2004, poslední revize 3. 3. 2004 [cit. 15. 10. 2004]. Dostupné z <http://www.grafschaft-glatz.de/karten/>.

Euroregion Glacensis [online]. [cit. 20. 8. 2004]. Dostupné z < http://www.euro-glacensis.cz/>.

Hilfen für den Familienforscher in der Grafschaft Glatz [online]. c2001, poslední revize 18. 6. 2001 [cit. 15. 10. 2004]. Dostupné z <http://www.genealogienetz.de/vereine/AGoFF/fgg/help/help.html>.

HOLUBEC, Stanislav. K některým aspektům českých dějin [online]. Poslední revize 20. 10. 2003 [cit. 12. 9. 2004]. Dostupné z <http://www.blisty.cz/2003/10/20/art15707.html>.

KNOLL, Vladislav. Osudy země Kladské [online]. c1999 [cit. 20. 8. 2004]. Dostupné z <http://valamir.imess.net/kladsko/>.

Powiat Kłodzki [online]. [cit. 21. 8. 2004]. Dostupné z < http://www.powiat.klodzko.pl/>.

Resumé

V diplomové práci sleduji vývoj prozaického žánru lidové povídky v „Českém koutku“ v Kladsku a fenomén vypravěčství, tak jak se proměnil během celého jednoho století.

Na archivní studium fondů Josefa Štefana Kubína a Jaromíra Jecha navazuji vlastím terénním výzkumem, který jsem v kladských vesnicích s původním českým obyvatelstvem prováděla na začátku dvacátého prvního století.

Diplomová práce zprostředkovává poslední možné setkání s českou menšinou v dnešním polském Kladsku. Mapuje výskyt posledních kladských Čechů v „Českém koutku“. Původně několikatisícové české etnikum prodělalo radikální změny a dnes tu zbyly poslední tři kladské Češky. Zánik české menšiny je neodvratný, během mého výzkumu zemřely minimálně další dvě informátorky. Práce dále zaznamenává proměny tradiční ústní lidové slovesnosti v celém procesu její existence. Vznikala na základě studia osobní pozůstalosti Jaromíra Jecha, přičemž šlo zřejmě o vůbec první zpracování fondu. Prostudována byla také osobní pozůstalost J. Š. Kubína. Výzkum je dále založen na srovnání etnografického díla J. Š. Kubína a J. Jecha. Diplomová práce přispívá k řešení otázky autentičnosti terénních etnografických zápisů kladské ústní lidové slovesnosti.

Příloha na internetu zpřístupňuje problematiku české menšiny v Kladsku širší veřejnosti.

Anotace

HLADÍKOVÁ, Kristýna. Kladské sběry lidových vyprávění v „Českém koutku“ v Kladsku.

(Diplomová práce) Praha 2004 – Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, Katedra české literatury, 128 s.

Diplomová práce studuje vývoj prozaického folkloru české menšiny v Kladsku, především kladskou lidovou povídku a proměny fenoménu vypravěčství na území tzv. Českého koutku.

Klíčová slova

ústní lidová slovesnost – „Český koutek“ – Kladsko – sběr lidových vyprávění – kladská lidová povídka – česká menšina v zahraničí